Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi, Hamiline Pay kayıt sistemine (HPKS) kaydedilmesi, bastırılması, dağıtılması ve devri. Pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılması konusu Madde 4: (1) Hamiline yazılı olan pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinden sonra yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden bastırılmaktadır. Yönetim kurulu kararı kapsamında asgari olarak, bastırılması gereken pay senetlerinin bilgileri de HPKS sistemine kayıt edilmelidir. Bu bilgiler kapsamında; senetlerin adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı dışında grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adetleri belirtilmelidir. Bu bilgilerin sonunda ise bu paylara karşılık gelen toplam pay adedinin ve bedelin de belirtilmesi gerekmektedir. (2) Şirketi temsile yetkili olan kişiler tarafından, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin hamiline yazılı pay sahibi olan kişinin bilgileri de sistemde yer almalıdır.
  1. a) Şirketi temsile yetkili olan kişiler gerçek kişi ise; kişinin ismi, soyadı, vatandaşlığı, ikamet yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir yetkili ise yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası ya da pasaport numarası bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  2. b) Şirketi temsile yetkili olan kişiler tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası ya da kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi gerekmektedir.
  3. c) Tüm kişilerin iletişim bilgilerine yer verilmelidir.
Hamiline Yazılı Payların MKK'ya BildirimiMKK’ye tüm bu bilgiler ve belgeler Hamiline pay kayıt sistemine kaydedilerek bilgi verilir. Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgileri de bulunmalıdır. Pay senedi ve verilen bilgilendirmeler, sistemde ilgili şirketle özel olarak ilişkilendirilir. Bu sayede özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi olan kişinin adına da kayıt işlemleri tamamlanır. Gerçekleştirilen kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden elektronik ortamda muhafaza edilir. (3) Pay senetleri usulüne uygun olarak bastırılmalıdır. Özellikle MKK tarafından hamiline pay kayıt sistemine (HPKS) her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek şekilde bastırılmalıdır. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin olan yönetim kurulu kararları tescil ve ilan ettirilmelidir. Bunun dışında, bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine de bu belgelerin koyulması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararının tescil edilmesinden önce ise hamiline yazılı pay senetlerinin MKK Hamiline pay kayıt sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından online olarak kontrol edilir. (4) Pay senetleri şirket adına imza yetkisi olan kişiler tarafından imzalanmaktadır. Birden fazla imza yetkisi olan kişilerin en az ikisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Daha sonra imza karşılığında pay sahiplerine dağıtılır. (5) MKK Hamiline pay kayıt sistemine bildirilmesi, Pay senetlerinin bastırılması ve pay sahiplerine dağıtılması gibi tüm işlemler, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanmış olmalıdır. (6) Sermayenin arttırılmasına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da bu madde hükmü uygulanır. Pay Senetlerinin Devri ve Devrin Bildirilmesi Maddeleri Hakkında: MADDE 5 (1) Hamiline yazılı olan pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, fakat zilyetliğin geçirilmesi koşulu ile payı devralan kişiler tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle ancak geçerlilik kazanmaktadır. Pay senetleri devralan kişiler tarafından şirkete başvurulması halinde devir bildirimi şirket yetkilisi tarafından yapılmaktadır. (2) Yapılacak bildirim kapsamında verilmesi gereken bilgiler ise:
  1. a) Devir işlemini alan kişi gerçek kişi ise; ismi, soyadı, vatandaşlığı, ikamet yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Şayet devralan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası ya da pasaport numarası bilgilerinin yer verilmesi gerekmektedir.
  2. b) Devralan kişi tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası ya da kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi bilgilerinin belgede bulunması gerekmektedir.
  3. c) Devralanın iletişim bilgileri kullanılmalıdır. Bildirime pay senedinin bir örneğinin de ilave edilmesi gerekmektedir.
(3) Bildirim üzerine devralan, ilgili senetle ilişkilendirilerek senede ilişkin tekil numara altında kaydetmelidir. Pay Sahipleri Çizelgesinin MKK’den Sağlanması Maddesi Hakkında: MADDE 6 (1) Genel kurulu toplantıya çağıran kişiler, genel kurula katılabilecekler listesini düzenleme aşamasında hamiline yazılı pay sahipleri açısından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alarak düzenleme işlemlerini yapmalıdır. (2) Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması adına, şirketi temsile yetkili olan kişiler tarafından genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Genel kurul toplantıya mahkeme aracılığı ile yetkilendirilmiş olan kayyum ya da pay sahibi, azlık, tasfiye memurları tarafından çağrılıyorsa başvurunun bu kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Pay sahipleri planlaması kapsamında; hamiline yazılı pay sahiplerinin ad ve soyadları ya da unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri mutlaka belirtilmelidir. (3) Pay sahipleri düzenlemesi MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtları dikkate alınarak kayda alınmaktadır. Hazırlanmış olan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu toplantıya çağıran kişiler tarafından işleme alınır. (4) İşbu çizelgede mevcut olan pay sahipleri, bunların temsilcileri ya da pay senedi üzerinde intifa hakkı tesis edilmiş ise, bu hakkı yönetim kuruluna belgelendirmek koşulu ile intifa hakkı sahibi genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanır. (5) Kanunun 1527’nci maddesi kapsamında genel kurul toplantısına MKK’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda katılım yönteminin uygulanması durumunda bu madde kapsamında aynı zamanda talepte bulunulmasına gerek yoktur. Bu noktada pay sahipleri çizelgesi Elektronik Genel Kurul Sisteminden temin edilir. (6) MKK’den temin edilen bu bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Bu bilgiler veriliş amacı dışında kesinlikle kullanılmamaktadır. MKK Hamiline pay bildirimi sistemi Nezdinde Tutulacak Kayıtlar Maddesi Hakkında: Kayıtların tutulması MADDE 7 (1) Hamiline yazılı pay sahiplerinin bilgileri ile sahip oldukları paya ilişkin bildirimlere dayalı tüm veriler MKK Hamiline pay kayıt sistemi tarafından oluşturulan elektronik koşullarda muhafaza edilmektedir. Bu kayıtların tutulması ve ilgili kayıtlarda değişiklik yapılması kapsamında elektronik işlem yöntemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak koşulu ile HPKS MKK tarafından usulleri belirlenir. (2) Zorunlu haller nedeniyle bilgi akışı problemleri söz konusu olduğunda bildirimlerin iletilmesi ile kayıtların tutulması ve değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak şartı ile MKK tarafından belirlenir. (3) Şirket tarafından hatalı ya da eksik kayıtları iyileştirmek için MKK sisteminde güncelleme yapılması halinde, düzeltme yapıldığı bilgisi MKK tarafından şirkete ve ilgili pay sahibine iletilmektedir. Hamiline yazılı pay senedine ilişkin olarak MKK sisteminde üretilmiş olan tekil numara üzerinde şirket tarafından herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. (4) Bildirimlerin bu Tebliğ kapsamında düzenlenmiş olan usul ve esaslara uygun şekilde yapılmaması durumunda kayıt talebi sistem tarafından kabul edilmemektedir. (5) Bu Tebliğ kapsamında MKK’ye yapılan bildirimlerin doğru olmasından, bildirimde bulunan kişi yasal olarak sorumlu tutulmaktadır. (6) MKK kapsamında bu Tebliğ hükümlerince tutulan kayıtlar süresiz şekilde muhafaza edilmektedir. Kayıtların Paylaşılması Maddesi Hakkında: MADDE 8 (1) Bu Tebliğ kapsamında MKK tarafından tutulan kayıtlar tamamen gizlidir. Bu kayıtlar yalnızca ilgili kanunlar kapsamında yetkili kılınmış mercilerle gereken durumlarda paylaşılabilir. (2) Bakanlık, bu Tebliğ nezdinde gerçekleştirilen işlemler esas alınarak yapılacak her türlü istatistiki veri ve raporun, talep üzerine ya da düzenli olarak yazılı ya da elektronik ortamda gönderilmesini MKK’den isteyebilme hakkı bulunur. (3) Hamiline yazılı pay sahipleri MKK kapsamında kendi adına kayıtlı payları MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından elektronik ortamda sorgulama imkanına sahiptir, tüm bu verilere ilişkin belgeyi elektronik ortamdan temin edebilmektedir. (4) Şirketler, pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin bilgiler ile bu Tebliğ kapsamında MKK sisteminden aldıkları verileri 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak ve alınma amaçları dışında kesinlikle kullanılmamaktadır. Pay Senetlerinin İptali Maddesi Hakkında MADDE 9 (1) Sermayenin düşürülmesi ya da pay senedinin değiştirilmesi gibi sebeplerle senedin iptal edilmesi durumunda, şirketi temsile yetkili olan kişiler tarafından ilgili kararla beraber sunulacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt MKK sisteminden iptal edilmektedir. (2) Şirketin ticaret sicilinin iptal edildiği, bildirim üzerine ya da re’sen tespit olunduğu durumlarda hamiline yazılı pay senedine ilişkin kayıtlar direkt olarak MKK tarafından iptal edilir. Kaydın Etkisi Hakkında: MADDE 10 (1) MKK’ye Hamiline pay kayıt sistemine bildirimde bulunulmayan durumlarda, hamiline yazılı pay senedine sahip olan kişiler tarafından, Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılma süresince işleme alınmamaktadır. (2) Hamiline yazılı olan pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı kullanılabilmesi için MKK’ye elektronik tekniklerle yapılan bildirim tarihi esas alınmaktadır. Son Hükümler Hakkında: Bildirim usulü MADDE 11 Bu Tebliğ kapsamında yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak yapılabilir. Bunun dışında direkt olarak MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından giriş yapılarak elektronik ortamdan bildirimde bulunmak mümkündür. Hacze ve Tedbire Konu Edilen Paylar MADDE 13 (1) Muhafaza altına alınmak koşulu ile icra müdürlükleri tarafından ya da tahsil daireleri tarafından işlemler tamamlanmaktadır. Buna göre hacze ya da yargı mercileri tarafından verilen bir karar kapsamında tedbire konu edilen pay senedi hakkında ilgili merciin senet üzerinde mevcut olan ve MKK tarafından üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirkete yapacağı bildirim üzerine MKK kapsamında gerekli kayıt işlemlerinin tamamı şirket tarafından yapılmalıdır. İlgili kayıtlar ilgili merciin bildirimi üzerine aynı usulle sistemden silinir. (2) İlgili merci tarafından şayet aksi karar verilmemiş ise haczedilen ya da tedbire konu edilen pay senedine ilişkin olarak devir bildirimi kaydı yapılmamaktadır. (3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında el konulan hamiline yazılı paylara ilişkin bildirim el koyma işlemini uygulayan merci tarafından bu maddenin birinci fırkasında belirtilen bilgiler ile birlikte MKK’ye iletilmelidir. Ardından gerekli kayıt MKK tarafından oluşturulur. Küçükler, kısıtlılar ve mirasçıların bildirimi MADDE 14 (1) Külli halefiyete dayanan devirlerde MKK Kayıtları kapsamında değişim yapılabilir. Buna göre, ilgililer tarafından hak sahipliğini gösterir belge ile beraber yapılacak bildirim üzerine MKK kayıtlarında gerekli değişiklik yapma hakkını saklı tutar. (2) Mahkeme tarafından ergin kabul edilmeyen on sekiz yaşından küçük bireyler ile kısıtlıların bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapacağı bildirimler kişilerin veli, vasi ya da yasal temsilcileri tarafından yerine getirilmelidir. Bildirimlerde veli, vasi ya da yasal temsilcinin adı, soyadı, vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası ya da pasaport numarası ve iletişim bilgileri de bulunmalıdır. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih kapsamında hamiline yazılı pay senedine sahip olan kişiler, MKK’ye bildirilmek üzere pay senetleri ve Ek-2’deki örneğe uygun iki suret biçiminde düzenlenen formla birlikte şirkete başvuruda bulunur. (2) Pay senedinin gerçekliği ve geçerliliği ile pay sahibine ilişkin bilgilerin tüm doğruluğu teyit edilir. Ardından yönetim kurulu tarafından kontrol edilerek formun her iki sureti temsile yetkili yönetim kurulu üyesi tarafından da imza edilir. Islak imzalı olan formun bir sureti pay sahibine verilir ve pay senedi şirket tarafından teslim alınır. (3) Pay senedi ve pay sahibine ilişkin 4’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgiler şirketi temsile yetkili olan kişiler tarafından 5 iş günü içinde MKK’ye bildirilmelidir. Ardından bu amaçla oluşturulan sisteme kaydı da tamamlanır. Yapılan bildirimde aynı zamanda şirkete ilişkin iletişim bilgilerine yer verilir. Pay senedi sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilir. Ardından özel algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi adına kayıt altına alınır. Yapılan kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden elektronik koşullardan alınabilmektedir. (4) MKK tarafından senet için üretilmiş olan tekil numara senet üzerinde görülebilecek bir yere şirket tarafından yazılmaktadır. Bu noktada imzaya yetkili olan kişiler tarafından en az ikisi tarafından imzalanmalıdır. Birinci fıkra kapsamında düzenlenmiş olan formlar, temsile yetkili yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi tarafından da imza edilmelidir. Pay senetleri ve formun bir sureti pay sahibine geri verilir. (5) Pay sahipleri, şirkete başvuru yapmıyorsa Kanundan doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulunma süresine kadar kullanamamaktadır. (6) Bu madde kapsamında düzenlenmiş olan ve şirket ile pay sahibi tarafından imza atılmış form pay belgelerinin şirkete teslimi ve senedin pay sahibine iadesinin ispatı haricinde herhangi bir amaçla kullanılması söz konusu değildir. (7) Pay sahibi olan kişi tarafından şirkete yapılan başvuru üzerine senedin kayıt altına alınması gerekmektedir. Ardından üretilecek tekil numaranın senet üzerine yazılması gibi tüm işlemler pay sahibinin huzurunda aynı gün içinde yerine getirilir ise, ekstra olarak form düzenlemesine gerek olmaz.

İletişime Geçin

Makronet Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Şirketi

Türkiye’nin her noktasındaki şirketlere pay senedi basımı konusunda profesyonel ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Hizmetlerimizden yararlanmak için bizim ile irtibata geçin.

Yorum bırakın